• Start
 • Aktualno軼i
 • O banku
 • Oferta
 • Kontakt
 • Internet banking • Depozyty 3m
  2019-06-14
  WIBID 3M 1,52 +0,00%
  WIBOR 3M 1,72 +0,00%
  WIBOR 1M 1,64 +0,00%
  EURIBOR 3M -0,32 +0,00%
  EURIBOR 1M -0,38 +0,27%
  Wspierane przez Money.pl
  Kursy walut
  NBP 2019-06-14
  USD 3,7727 -0,02%
  EUR 4,2554 -0,13%
  CHF 3,7905 -0,27%
  GBP 4,7771 -0,07%
  Wspierane przez Money.pl
  Gie責a
  GPW (2019-06-17 10:02)
  WIG Informujemy, i w zwi您ku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dost瘼ne s bezpo鈔ednio na stronie money.pl
  WIG20
  mWIG40
  sWIG80
  Wspierane przez Money.pl
  Przepisy RODO - Ochrona danych osobowych


  Ochrona danych osobowych jest jednym z najwa積iejszych procesów realizowanych przez Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim. Na bie膨co informujemy Pa雟twa o wa積ych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotycz. Parlament Europejski opublikowa w 2016 roku Rozporz康zenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. B璠zie ono mia這 zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Najcz窷ciej zadawane pytania wynikaj帷e z tzw. obowi您ku informacyjnego:

  1. Co to jest RODO ?

  Jest to skrót od Rozporz康zenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowi您ków administratorów, którzy przetwarzaj dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

  2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe ?

  Bank przetwarza Pa雟twa dane, aby prowadzi dzia豉lno嗆 bankow, na przyk豉d prowadzi rachunek bankowy, zawrze i realizowa umow dotycz帷 produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszcz璠no軼iowy, rachunek ROR, czy zapewni bezpiecze雟two Pa雟twa 鈔odków i transakcji. Prowadzimy równie dzia豉lno嗆 informacyjn o naszych us逝gach i produktach.

  3. Czy mog mie dost瘼 do swoich danych ?


  Tak. Mog Pa雟two mie pe貫n dost瘼 do swoich danych osobowych. Mog Pa雟two równie zarz康za swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

  4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Bank Spó責zielczy w G這gowie Ma這polskim. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umow oraz obowi您uj帷ymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mog Pa雟two skontaktowa si z  Bankiem w placówkach sprzeda穎wych lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

  5. Jak mog skontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mog Pa雟two skontaktowa si pod adresem poczty elektronicznej: centrala-bs.glogowmalopolski@bankbps.pl


  6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

  Pa雟twa dane osobowe s przetwarzane przez Bank w celu:

  1. podj璚ia dzia豉 przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolno軼i kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  2. w pozosta造ch celach zwi您anych z prowadzon dzia豉lno軼i bankow, w tym wype軟iania obowi您ków prawnych ci捫帷ych na Banku, dochodzenia roszcze z tytu逝 prowadzenia dzia豉lno軼i oraz w celu sprzeda篡 i marketingu bezpo鈔edniego,
  3. gdy jest to niezb璠ne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  4. wewn皻rznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewn皻rznego w Banku,
  5. w celu wskazanym w tre軼i udzielonej przez Pa雟two zgody.

  7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

  Bank przetwarza dane zwi您ane z:

  1. identyfikacj i weryfikacj to窺amo軼i Klienta,
  2. dane transakcyjne,
  3. dane dotycz帷e stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostaj帷ych na utrzymaniu i pozostaj帷ych we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. dane finansowe lub zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g bankowych,
  5. dane dotycz帷e prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, zawodowej lub spo貫cznej,
  6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpiecze雟twa lub celów dowodowych).

  8. Kto jest odbiorc moich danych?

  Pa雟twa dane mog by udost瘼niane nast瘼uj帷ym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

  1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
  3. Zwi您ek Banków Polskich,
  4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  5. Komisja Nadzoru Finansowego,
  6. biura informacji gospodarczej,
  7. spó趾i Grupy BPS,
  8. banki, instytucje kredytowe i inne upowa積ione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  9. podmioty,  którym Bank powierzy przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj帷e).

  9. Czy moje dane osobowe b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej?

  Obecnie nie planujemy przekazywa Pa雟twa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  10. Jak d逝go Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez Bank?

  Dane osobowe b璠 przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zako鎍zeniu umowy w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszcze, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa, a nast瘼nie zostan usuni皻e lub zanonimizowane.
  W przypadku wyra瞠nia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpo鈔edniego naszych produktów i us逝g po wyga郾i璚iu umowy, dane te b璠ziemy przetwarza do czasu wycofania zgody.

  11. Jakie uprawnienia mi przys逝guj?

  W zwi您ku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przys逝guje Pa雟twu prawo do:

  1. dost瘼u do tre軼i swoich danych (art. 15 RODO),
  2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  3. do usuni璚ia danych (art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podj皻ym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

  12. Do kogo mog wnie嗆 skarg?

  W przypadkach uznania, i przetwarzanie Pa雟twa danych narusza przepisy RODO przys逝guje Pa雟twu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.

  13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

  Podanie przez Pa雟twa danych jest dobrowolne, jednak瞠 w celu zawarcia i realizacji umowy niezb璠ne.

  14. Sk康 Bank ma moje dane osobowe?

  毒ód貫m Pa雟twa danych osobowych s wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny ni od osób, których dane dotycz, 廝ód貫m danych s osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowi您ek poinformowa te osoby o 廝ódle pozyskania ich danych.

  15. Czy moje dane osobowe b璠 przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

  Pa雟twa dane osobowe mog by przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie w formie profilowania. Profilowanie b璠zie polega這 na ewentualnym zaproponowaniu Pa雟twu produktów/us逝g lepiej dopasowanych, jednak decyzje wi捫帷e nie b璠 zautomatyzowane.

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu 鈍iadczenia us逝g na najwy窺zym poziomie, dzi瘯i czemu dostosowuje si ona do Pa雟twa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie cookies oznacza, 瞠 b璠 one zamieszczane w Pa雟twa urz康zeniu ko鎍owym. Wi璚ej informacji znajduje si w naszej Polityce cookies.