Oferta

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Informacja dotycząca gwarantowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.).
 

Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro. Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz terminową lokatę oszczędnościową) są traktowane jako jeden depozyt.

Gwarancją BFG objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) system gwarancyjny BFG w wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro obejmuje środki pieniężne każdego współposiadacza rachunku.

Gwarancjom BFG podlegają depozyty:
 1. osób fizycznych, 
 2. osób prawnych,
 3. jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 4. szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych.

Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, gwarantowane są także ich należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim. Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim.

Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
 1. Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne ( np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna; 
 2. Banki;
 3. podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA);
 4. podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej ( zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny);
 5. podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji ( narodowe fundusze inwestycyjne);
 6. podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych ( fundusze i towarzystwa inwestycyjne);
 7. podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ( fundusze i towarzystwa emerytalne);
 8. jednostki organizacyjne, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (tj. spełniających dwa z trzech warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, przychód netto powyżej 4 mln EUR;
 9. akcjonariuszy banku posiadający w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5 % akcji, a także podmioty w stosunku do nich zależne lub dominujące;
 10. kierownictwo banku, jako osoby mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową banku tj. członków zarządu i rady nadzorczej banku, dyrektorów i kierowników oddziałów tego banku.

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku, których Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci deponentom kwoty gwarantowane do wysokości ustawowo określonego limitu (równowartość w złotych 100 tys. euro).

Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w Banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia upadłości Banku.

W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla każdej części.

Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami nie ma żadnego wpływu na wysokość świadczenia gwarancyjnego.

W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Banku syndyk lub zarządca w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia jego upadłości, sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz z wyliczeniem należnych im kwot. Wypłata środków gwarantowanych jest przeprowadzana najczęściej w placówkach upadłego Banku, zgodnie z ustalonym terminarzem i powinna być dokonana nie później niż w ciągu 3 miesięcy liczonych od dnia niedostępności środków, tj. dnia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Za zgodą sądu okres ten może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach upadłego banku. Deponenci mogą zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG w ciągu 5 lat od ogłoszenia upadłości banku.

Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. Istnieje jednak obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w przypadku, gdy przeciwko niemu prowadzone jest postępowanie karne, z którego wynika, że środki objęte gwarancją mogą być związane z procederem zwanym "praniem pieniędzy", czyli procederem obejmującym wszelkiego rodzaju operacje finansowe mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł.

Deponenci mogą także odzyskać tę część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej Banku.

Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej. Szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarantowania znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.

W Polsce działają również inne instytucje, których celem jest ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego, czyli klientów instytucji finansowych. Należy do niej np. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który jest instytucją zabezpieczającą interesy osób ubezpieczonych.
 
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.