Aktualności

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Pod Borem Sp. z o.o. Sp. K. w Rudnej Małej zaprasza do składania ofert na zakup kompleksu hotelowego wraz z restauracją, wyposażeniem i dwiema nieruchomościami w Rudnej Małej. Hotel zlokalizowany jest przy trasie Rzeszów - Warszawa, około 10 km od centrum Rzeszowa, około 2 km od łącznika autostrady A4 (Rzeszów-Północ) i około 6 km od Portu Lotniczego w Jasionce. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej treść ogłoszenia. 

 

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55¹ kc., za najwyżej oferowaną cenę. W skład przedsiębiorstwa wchodzi kompleks nieruchomości położonych w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/0072188/2, RZ1Z/00022359/7, RZ1Z/00085498/2, RZ1Z/00150249/9), na których posadowione są budynki o charakterze hotelowo-restauracyjnym i wyposażenie oraz dwie nieruchomości położone w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/00146646/1, RZ1Z/00146633/7).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • złożenie oferty  w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu przedsiębiorstwa upadłego POD BOREM Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt V GUp 33/15 – nie otwierać”, na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów w terminie do 11 grudnia 2019r. (liczy się data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym) oraz
  • wpłacenie wadium w kwocie 200 000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w PKO BP S.A., o numerze: 11 1020 3176 0000 5702 0263 0697.

Oferta musi spełniać wymogi określone w Warunkach przetargu.

Warunki przetargu, szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (opis i oszacowanie) są do wglądu w biurze syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok. 109, 20-469 Lublin, po uprzednim ustaleniu terminu z syndykiem pod nr tel. 515 476 584, 515 476 638 lub za pośrednictwem maila: kancelariasyndyka101@wp.pl, w dni robocze w godz. od 9.00 – 15.00.

Przedsiębiorstwo upadłego oddane zostało w dzierżawę, a dzierżawcy zgodnie z zapisami umowy dzierżawy przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w art. 596-602 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo upadłościowe zmienionej ustawą z 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne w brzmieniu sprzed 01 stycznia 2016r., ograniczone do pierwszego przetargu na jego sprzedaż.

Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki po przeprowadzeniu przetargu według przepisów kodeksu cywilnego. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości. Określa się termin do zawarcia umowy sprzedaży nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta  przez Sędziego-Komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 

                               

 

 

 

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.